MathIgnoreProblems

From Wikipedia
XXXX
XXXX
XXFailed to parse (unknown function "\invalid"): {\displaystyle 2\invalid} XX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX